गोरखा क्याम्पस, गोरखाको सेवा करारमा सवारी चालन पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

गोरखा क्याम्पस, गोरखाको सेवा करारमा सवारी चालन पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

2024-05-25
Tribhuvan University


Files

S.N Name Type Download
1 गोरखा क्याम्पस, गोरखाको सेवा करारमा सवारी चालन पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना crdownload