इन्टरनेट जडान गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना