मर्मत कार्य गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना