सम्बन्धन प्रदत्त सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई वर्गीकरणको प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद थप भएको सूचना