सामान्य प्रशासन महाशाखाको दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना