अनुसन्धान अनुदान कोष (REF) अन्तर्गत सहकार्यात्मक अनुसन्धान (Collaborative Research) र शोध प्रवन्ध अनुसन्धान (Thesis/Dissertation Research) प्रस्ताव आव्हानको सूचना

अनुसन्धान अनुदान कोष (REF) अन्तर्गत सहकार्यात्मक अनुसन्धान (Collaborative Research) र शोध प्रवन्ध अनुसन्धान (Thesis/Dissertation Research) प्रस्ताव आव्हानको सूचना

2023-08-17
Tribhuvan University


Files

S.N Name Type Download
1 Guideline pdf