अनुसन्धान कोष अन्तर्गतका सहकार्यात्मक र शोध प्रवन्ध अनुसन्धान परियोजना संचालन सम्बन्धी मापदण्ड एवं निर्देशिका— २०७८

अनुसन्धान कोष अन्तर्गतका सहकार्यात्मक र शोध प्रवन्ध अनुसन्धान परियोजना संचालन सम्बन्धी मापदण्ड एवं निर्देशिका— २०७८

2023-08-17
Tribhuvan University

अनुसन्धान कोष अन्तर्गतका सहकार्यात्मक र शोध प्रवन्ध अनुसन्धान परियोजना संचालन सम्बन्धी मापदण्ड एवं निर्देशिका— २०७८